0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

TÜBİTAK Destekleri Nelerdir?

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.


Hangi Projelere Ne Kadar Hibe Verilir?

ARDEB 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Bütçe: 2020 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Küçük Ölçekli projeler: 750.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler: 750.001 - 1.500.000 TL

Büyük Ölçekli projeler: 1.500.001 - 3.750.000 TL

ARDEB 1005 - ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

Bütçe: 2020 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum hissesi hariç) 300.000 TL’dir. 

Desteklenen projelerin sonuçlandırılabilmesi için elde edilen çıktı/sonuçların uygulamaya aktarılabilmesi/ticarileştirilmesine yönelik aşağıdaki koşullardan en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

a) Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi

b) Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması

c) Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB v.b.) desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması

d) Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması (konuyla ilgili fuar, sergi, vb.) e) Telife konu eser/kitap hazırlanması

f) Envanter/veritabanı/belge üretilmesi

g) Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması

h) Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması

BİTO 4005 - YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere, katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetleri kapsar.

Bütçe: Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Çağrı Alanları: Doğa Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji Alanları, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında proje sunulabilir.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

Artırılmış gerçeklik uygulamaları - Atölye çalışmaları - Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar Deneysel uygulamalar - E-öğrenme uygulamaları - Gözlem Hesaplamalı bilim uygulamaları İçeriği -sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler - İşbirlikçi grup çalışmaları - Mobil uygulamalar - Oyun tabanlı uygulamalar - Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri - Saha çalışmaları - Spor etkinlikleri

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

• Türkiye’de ikamet etmek, (Türkiye’de ikamet etmeyen T.C vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler, projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.)

• Doktora ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak,

• Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler.

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Bütçe: Bu kapsamdaki projelerin genel giderler dâhil toplam desteklemeye esas harcama tutarı 660.000 TL’yi (altıyüzaltmışbin Türk Lirası) geçemez.

Bu ve buna benzer onlarca hibe ve teşvik için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşin uzmanları tarafından projeleriniz özenle hazırlanır ve sunulur. Profesyonel hizmet için bir telefon kadar yakınız.

Kobi-Line Haber Merkezi

01.06.2020


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 30496 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45