0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Avrupa Birliği Kredileri ve Hibeleri

Avrupa Birliği Hibe kaynakları programı, aday ülke konumunda olan ülkemize üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB Müktesebatını üstlenebilmesi konusunda yardım etmek için AB tarafından katılım öncesi mali yardım sağlanmak istenmektedir.


AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ

Avrupa Birliği Hibe kaynakları programı, aday ülke konumunda olan ülkemize üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB Müktesebatını üstlenebilmesi konusunda yardım etmek için AB tarafından katılım öncesi mali yardım sağlanmak istenmektedir. Bu çerçevede Düzey 2  bölgelerin de gelişmişlik farklarını azaltmak ve kapasite geliştirmek üzere tasarlanmış, AB eş finansmanı ile desteklenen bütüncül bir bölgesel kalkınma programıdır. Bu kalkınma Hibeleri  üç başlık altında programlanmıştır.

1-Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

2-Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Hibe Programı

3-Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

 

Bölgesel düzeyde uygulanan Hibe Programları, ekonomik kalkınma için bölgesel yaklaşımı destekleyen araçlar olarak görülebilir. Hibe Programları deneyimi ile başarılı bölgesel politika araçları, bölgelere aktarılacaktır. Bu Hibe Programları, projelerin seçimine ilişkin bölgesel kriterler getirilmesini, izleme ve değerlendirmeye önem verilmesini ve  geri kalmış bölgelere destek verilerek, ekonomik ve sosyal uyumun artırılmasını içermektedir.

Bu üç Hibe Programı için tahsis edilen toplam bütçe 81,67 milyon Avro’dur. Bu bütçenin üç Hibe Programına göre dağılımı şu şekildedir; YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ: 16,34 milyon Avro; KOBİ’ler: 24,50 milyon Avro ve KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI: 40,83 milyon Avro. Bu tutarlar temsili mahiyette olup, kullanım kapasitesine ve sunulan projelerin kalitesine bağlı olarak bileşenler arasında yeniden tahsis edilebilecektir.

Program Bölgeleri farklı özellikler taşımalarına rağmen, ekonomik ve sosyal koşullar incelendiğinde bir çok ortak özelliklerinin bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu bölgelerin her birinde kişi başına GSYİH ülke ortalamasının altındadır. Buna ek olarak, bu bölgelerimizin göç verme, azalan kırsal nüfus ve kırsal ekonomi ile ilgili sorunlarının giderilmesi gibi ortak problemleri bulunmaktadır.

Hibe programlarının kurumsal çerçevesi, Devlet Planlama Teşkilatını (DPT), Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimini (MFİB) ve Avrupa Birliği Komisyonu Delegasyonudur.

 

Küçük ve Ortaboy İşletmeler Hibe Programı (KOBİ)

Üç ayrı hibe  Programından biri olan  KOBİ Hibe Proğramında, KOBİ sektörünün yetersiz performansı, bölgeler arasındaki farklılıklar,  sektörün gelişememesi, yatırım eksikliği, eski üretim yöntemleri, yeni teknolojiye ulaşım eksikliği, işgücü niteliği, kredi, yatırım sermayesi ve yabancı pazarları anlama zayıflığı, Yeni pazar olanaklarının geliştirilmesi gibi faktörler KOBİ’lerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bahsedilen eksikliğin giderilmesi için, AB hibe kredileri, genel ve özel olarak iki amaca hizmet etmek üzere proğramlandırılmıştır.

Genel Amaç; dört farklı Düzey 2 bölgesinde bütüncül bölgesel kalkınma politikası uygulanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine destek sağlanmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar hedef alınmıştır: 1-Ekonomik ve sosyal uyum tedbirleri altında desteklenmek üzere Ön Ulusal Kalkınma Planında hedeflenen öncelikli bölgelerden  dördünün ekonomik gelişmelerine katkı sağlanması, 2-Merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesinin artırılması.

Özel Amaç; özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak üzere tarımsal ürün işleme, imalat ve hizmet  sektörlerinde, hedef bölgelerde özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli projeler üretip uygulayarak KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesidir.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı çerçevesinde öngörülen hibe tutarı,  24.500.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, mevcut fonların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Hibe Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek hibeler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 10.000 Avro - Azami tutar: 100.000 Avro

 

Kimler Başvurabilir: 

Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri  belirtilen koşullara uymalıdır: 

1-İlgili program bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olması.

2-Küçük ve Orta  Boy İşletme olması, 

3-Öz sermayesinin en az %90’ının özel sektöre ait olması. 

4-Merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren bazı üretim tesislerinin belirlenen Program Bölgeleri içerisinde bulunması

5-Vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir eski borcunun veya sosyal kesinti veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcunun olmaması. 

6-Hibe başvuru tarihine göre; bir önceki mali yılda kâr etmiş olması (bu kriter yeni kurulan işletmelere uygulanmaz. 

7-Hibe talebinde bulundukları projeye benzer büyüklükteki projeleri yönetme konusunda deneyim sahibi olmaları ve bu tür projeleri yönetme kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair bilgi verebilmeleri. 

8-Projenin hazırlanmasından  ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi. 

9-Uygunluk bakımından,  işletmenin Teklif Çağrısı ilanından en az iki ay önce kurulmuş olması. 

10-Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.   

 

Projeler Hangi Faaliyet Alanlarını Kapsar:

1-Bir yatırım projesi, ekipman satın alımını, makine ve bununla ilgili yatırımı,  maddi olmayan yatırımları, yazılım, donanım, ve lisans anlaşmalarını, ekipmanın nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri,satın alınan ekipmanın  gerektirdiği yapı işlerini ve bina rehabilitasyonunun sağlanmasını içerir. 

2-AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar; uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertifikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için yatırımlar, 

3-Mevcut KOBİ’lerin de üretim kapasitelerini genişletme ve modernize etmelerinin yanısıra yeni üretim birimleri için yatırım; tarımsal ürün işleme ve tarım ürünleri toptancılığı da dahil olmak üzere, tarıma dayalı sanayinin tüm alt sektörlerine yatırım desteğİ, 

4-Bir kapasite geliştirme projesi olarak: iş planı hazırlanması, pazarlama ve pazar geliştirme, ürün tasarımı ve geliştirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulması, yönetim ve organizasyonda iyileştirme, finans yönetimi, pazar araştırması, pazarlama ve reklam stratejisi, finans kaynaklarına erişim, insan kaynakları gelişimi ve personel eğitimi gibi KOBİ’nin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için hibe verilebilir. Bir Başvuru Sahibi sadece bir proje teklifi sunabilir. Bir Başvuru Sahibi  tarafından alınan hibe toplamı 100.000 Avro’dan fazla olamaz. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır: 

Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden teslim edilmelidir. 

 

Avrupa Birliği Destek Kalemleri:

Eğitim Destekleri

Ar-ge ve Patent Destekleri

Kira Destekleri 

Demirbaş Destekleri

Reklâm ve Tanıtım destekleri

Marka Tescil Destekleri

Et Üreten / Üretecek Tesisler

Süt Üreten / Üretecek Tesisler

Meyve ve Sebze Üreten / Üretecek Tesisler

Su Ürünleri Üreten / Üretecek Tesisler

Tüm Tarım +Hayvancılık İş Geliştirme ve Yeni İşletme Projeleri

Program içeriğine göre değişmek kaydıyla yukarıdaki tüm kalemleri içerir


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ