0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

KOSGEB Hibe Destekleri

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması...


Girişimcilik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 4 alt programdan oluşur:

 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 2. Yeni Girişimci Desteği 
 3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 4. İş Planı Ödülü

 

1 - Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 

 

2 - Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
 • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 

 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları  

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. 5. 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

2.000

 

%60

(Kadın veya engelli girişimci, şehit veya
gazi yakını: %80)

 

%70

(Kadın veya engelli girişimci, şehit veya
gazi yakını: %90)

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri ödemesiz

18.000

İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

30.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

 

3 - İş Geliştirme Merkezi Desteği

 • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

 • Bina tadilatı
 • Mobilya Donanım
 • İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

750.000

600.000

125.000

25.000

%60

%70

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

 • Personel
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

100.000

30.000

50.000

20.000

%60

%70

 

4 - İş Planı Ödülü

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

Birinciye 15.000 TL,
İkinciye  10.000 TL,
Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  

 
Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

KOBİGEL (KOBİ Gelişim Programı)

1 - Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Programının Amacı

 

Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’ler için;

Sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması,
Ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı yapan, bilgisayar programlama, veri işleme, barındırma, web portalları ve benzeri gruplarda faaliyet gösteren işletmeler bu destek programından yararlanabilmektedir.

Bu sektörlerde hizmet veren işletmelerin ayrıca;

1 Ocak 2016 tarihinden önce kurulmuş olması,

2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olması da gerekmektedir.

 

Hibe Kredi Oranı Nedir?

100.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

150.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 250.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 50.000.000 TL

 

Destek Oranı Nedir?

Tüm Bölgelerde %60 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım, seyahat ve  yurtiçi/yurtdışı fuar katılımı.

Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmet alım ve kiralama giderleri.

Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip, Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve kiralama giderleri)

 

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Uygun Proje Konuları

Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,

Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,

Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,

Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

 

2 - Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Programının Amacı

 

İstihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme potansiyeli olan,
İhracata ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve diğer işletmelere nazaran daha başarılı olan,
Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip olan işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, tütün ürünleri imalatı, bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler bu destek kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca;

1 Ocak 2014 tarihinden önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutması,

2015 yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL olması, çalışan sayısının en az 5 olması gerekmektedir.

 

Hibe Kredi Oranı Nedir?

300.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

300.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 600.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 150.000.000 TL

 

Destek Oranı Nedir?

1. ve 2. Bölgelerde %60,

3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde % 80 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri ve diğer hizmet alımları.

 

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Uygun Proje Konuları

İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasına yönelik projeler,

Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler,

Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,

Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,

Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

 

 

3 - KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Programının Amacı

 

İstihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme potansiyeli olan,
İhracata ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve diğer işletmelere nazaran daha başarılı olan,
Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip olan işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hangi Sektörler Destek Kapsamında?

KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler bu destek kapsamına dahil olabilir.

KOSGEB’in “Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden önce kurulması,

2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL olması ve çalışan sayısının en az 2 olması da işletmelerde aranmaktadır.

 

Hibe Kredi Oranı Nedir?

100.000 TL geri ödemesiz yani hibe desteği,

150.000 TL geri ödemeli kredi olacak şekilde toplam 250.000 TL destek verilmektedir.

Bu Çağrı için Ayrılan Bütçe: 100.000.000 TL

 

Destek Oranı Nedir?

1.ve 2. Bölgelerde %60,

3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde ise % 80 oranında destek verilecektir.

Yerli malı makine-teçhizat giderleri için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak şartıyla istihdam edilecek yeni personeller desteklenebilecektir.

Makine-Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: Yazılım lisans giderleri, yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri.

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri ve diğer hizmet alımları.

 

Desteklenmeyen Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Uygun Proje Konuları

İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,

Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,

Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,

İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

Kobi Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                    3 yıl

Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti                 150.000 TL

Destek Oranı                        1.ve 2. Bölge için %50, 3.ve 4. Bölge için %60
 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

TEKNOPAZAR Destek Programı

TEKNOPAZAR Destek Programının Amacı ve Gerekçesi


Açılımı Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama olan TEKNOPAZAR Hibe Destek Programının temel amacı teknolojik alanda faaliyetleri bulunan hemen her işletmenin artık ulusal değil, uluslararası alanda da iş ve rekabet güçlerini artmasıdır.

Teknolojik ürünlerin üretimine yönelim oluşması ve bu alanda yatırımlar yapılması için tetikleyici bir destek programıdır.

Ar-Ge ve İnovasyon projelerine verilen destekler yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Oluşan bu olumlu sonuçların artık ticarileştirilmesi şarttır. Ticarileşme alanında destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte size TEKNOPAZAR…

                                                                                                                    

Hangi İşletmeler Destek Kapsamında?

Geçmişte devletin Ar-Ge İnovasyon alanında ki desteklerinden faydalanarak başarılı şekilde işletmelerini kurmuş ve bu kapsamda bir model veya ürün üretmiş işletmeler bu hibe destek programından yararlanmaktadır.

Aynı zamanda bu işletmelerde üretilen ürünü sözleşme kapsamında adına alan işletmeler de aynı şekilde yararlanabilir.

Teknolojik bir ürünün ya da prototipin haklarını TPE* kapsamında devralan veya direk sahibi olan işletmeler de yararlanacaktır.

Son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TÜR** Deneyim Belgesine sahip işletmelerinde yararlanabileceğini belirtelim.

 

Hibe Kredi Oranı Nedir?

Teknolojik ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını mümkün hale getiren bu hibe kredi destek programının üst limiti 150.000 TL olmaktadır. Bu rakam, şartları uyan Kobilere hibe yani geri ödemesiz olarak verilecektir.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL olmaktadır.

 

Destek Oranı Nedir?

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Hibe Programı kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 olacaktır.

 

Program Süresi

TEKNOPAZAR Destek Programı süresi tam 12 ay olacaktır.

 

*Türk Patent Enstitüsü
**Teknolojik Ürün

Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 

 • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması
   

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

36 Ay

Proje Süresi

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

150.000 TL

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
 

 • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri, 
 • Genel idari giderler (azami %10).
 • Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
   

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.


PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI   
     

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

24.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75

 

 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      
 

Proje Süresi                  6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti           300.000 TL (Geri Ödemesiz),   700.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı                 1. ve 2. Bölge için %50, 3. ve 4. Bölge için %60

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin Destek Oranı:

1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)

 

 

 

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

PROGRAMIN AMACI


Gelişen  Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

 

PROGRAMIN KAPSAMI

 

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
 

•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

 

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ
 

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.
 

 

Destek Unsurları

Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti

 

10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

10.000

75

 

 

 

 

Kredi Faiz Desteği

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

 • Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 • Finansman sorunlarının çözümü,
 • İstihdam yaratmaları,
 • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. 
   

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 211471 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/13 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45